اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سیف الله خواجویان رئیس هیات مدیره 87520
رامین حاتمی مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره 87520
احمد رجبی مدیر امور فنی و عضو اصلی هیات مدیره 87520
پیمان ایمانی مدیر مهندسي و ساختمان 87520
غلامرضا  نصیرایی مدير توليد 87520
شهریار آقایی نسب آباد مدیر برنامه ریزی 87520
عباس میرزایی مدير امور مالي 87520
خلیل قاسم زاده مدیر منابع انساني 87520
عليرضا ترنج زرد مدیر تداركات و عمليات كالا 87520
عباس  انصاری دبیر هیات مدیره, عضو علی البدل و رئیس امور حقوقی 87520